Tag: อาหารไทย

ประวัติศาสตร์ อาหารไทย

ประวัติศาสตร์ อาหารไทย

ประวัติศาสตร์ อาหารไทย ประวัติศาสตร์ อาหารไทย ปัจจุบันส่วนใหญ่คนไทย มีค่านิยมในการการบริโภคอาหาร วิถีชีวิตการกินอาหารประเภทอาหาร จานด่วน เลียนแบบการกินแบบตะวันตก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการที่จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เช่น ไขมันในเส้นเลือด โรคเก๊า โรคอ้วน ฯลฯ ปัจจุบันสามารถจำแนกอาหารไทยได้เป็น ๒ รูปแบบคือ อาหารแบบราชสำนัก ด้วยธรรมเนียมราชสำนักฝ่ายในมักถือเป็นต้นแบบประเพณี การดำรงชีวิตที่ดีของคนไทย อาหารในราชสำนักจึงเป็นที่นิยมบริโภคตามแบบตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อาหารพื้นเมือง คือ อาหารประจำภูมิภาคต่าง ๆ ที่แตกต่างกันตามลักษณะพืชพันธุ์ และสภาพภูมิประเทศ ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยา คนไทยนิยมกินข้าวเจ้ามากกว่าข้าวเหนียว มีการปลูกมากจนสามารถส่งขายเป็นสินค้าออกที่สำคัญจวบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณสมบัติดีที่สุดในปัจจุบัน คือ ข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีลักษณะเมล็ดขาวใสเหมือนดอกมะลิ มีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย จึงเรียกว่า “ ข้าวหอมขาวเหมือนมะลิ ” ภายหลังเรียกสั้นลงเป็น “ ข้าวหอมมะลิ ”…