ประวัติพระพุทธเจ้า ที่คนนับถือพุทธต้องรู้ไว้เบื้องต้น

ประวัติพระพุทธเจ้า ที่คนนับถือพุทธต้องรู้ไว้เบื้องต้น

ประวัติพระพุทธเจ้า ที่คนนับถือพุทธต้องรู้ไว้เบื้องต้น  คนบนโลกใบนี้หากใครก็ตามนับถือศาสนาพุทธก็จะต้องนับถือพระพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน ซึ่งประวัติของพระองค์ก็มีความน่าสนใจไม่น้อย ลองมาทำการศึกษารายละเอียดให้เข้าใจกันแต่ละช่วงเวลาว่าเป็นอย่างไรบ้าง ประวัติพระพุทธเจ้า ที่เราต้องรับรู้ ค่ำคืนวันที่พระองค์เสด็จปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสิริมหามายา พระนางได้ทรงนิมิตสุบินว่า มีช้างเผือกงาสามคู่เข้ามาสู่พระครรภ์ ณ แท่นบรรทม ก่อนจะมีพระประสูติกาล ใต้ต้นสาละ สวนลุมพินีวัน วันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ เดือนวิสาขะ ปีจอ 80 ปีก่อนพุทธศักราช ทันทีที่พระองค์ได้ประสูติออกมาได้มีพระนามเดิมว่าสิทธัตถะ พร้อมทั้งเดินบนดอกบัวทั้งหมด 7 ก้าว มีการเปล่งวาจาตรัสว่า เราเป็นเลิศสุดในโลก ประเสริฐสุดในโลก การเกิดครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายของเรา หลังประสูติกาลได้ 7 วัน พระนางสิริมหามายาก็เสด็จสวรรคต ทำให้เจ้าชาจสิทธัตถะถูกเลี้ยงดูโดยพระนางประชาบดีโคตมี พระกนิษฐาของพระนางสิริมหามายา มีพราหมณ์ได้ทำนายว่า หากเป็นฆราวาสจะได้เป็นจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก ชีวิตวัยเยาว์ เจ้าชายสิทธัตถะได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆ ทั้งหมด 18 ศาสตร์ พร้อมกันนี้พระบิดาไม่ต้องการให้เป็นศาสดาเอกจึงพยายามทำให้เจ้าชายมีความสุขพร้อมให้ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ พออายุได้…

ประวัติความเป็นมาองค์พระพิฆเนศ

ประวัติความเป็นมาองค์พระพิฆเนศ

ประวัติความเป็นมาองค์พระพิฆเนศ ประวัติความเป็นมาองค์พระพิฆเนศ พระพิฆเนศวร์ เทพเจ้าของฮินดู  เป็นโอรสของพระศิวะ มีกายเป็นมนุษย์ เศียรเป็นช้าง  เป็นเทพที่นิยมบูชากันมากที่สุดในบรรดาเทพฮินดูทั้งหลาย  เนื่องจากพระองค์เป็นเทพผู้ขจัดความขัดข้องและเป็นผู้อำนวยความสำเร็จให้แก่กิจการทั้งปวง  ชาวอินเดียเมื่อจะประกอบพิธีทางศาสนา  หรือศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาจะต้องบูชาพระพิฆเนศวรร์ เสียก่อนเพื่อขอความสำเร็จในกิจการนั้น ๆ  การนับถือพระพิฆเนศวร์  ในประเทศอินเดียเริ่มปรากฏอย่างเด่นชัดในสมัยปุราณะ  (ประมาณ พ.ศ. 861-1190)  มีผู้สันนิษฐานว่ามีกำเนิดมาจากการเป็นเทพพื้นเมืองของชาวอินเดีย  ซึ่งมีการบูชาสัตว์เป็นลัทธิพื้นเมืองดั้งเดิม  มีการบูชาเทพที่มีเศียรเป็นสัตว์ต่าง ๆ  เป็นเทพประจำเผ่า  และเนื่องจากช้างเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย  พระพิฒเนศว์ที่มีเศียรเป็นช้างจึงได้รับยกย่องเป็นหัวหน้าของเทพที่มีเศียรเป็นสัตว์ทั้งหลาย ประวัติของพระพิฆเนศวร์ตามเทพนิยายในคัมภีร์ทางศาสนา  มีกล่าวอยู่ในคัมภีร์ปุราณะซึ่งเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเทพและเทพี  มีทั้งสิ้น  18  เล่ม  โดยกล่าวถึงกำเนิดและประวัติของพระพิฆเนศวร์แตกต่างกันไป  แต่ส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน  คือมีกำเนิดมาในฐานะเทพผู้ขจัดอุปสรรค  ดังเช่นที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ศิวปุราณะ  (Sivapurana)  ตอนหนึ่งว่า  “ครั้งหนึ่ง  ชยาและวิชยาพระสหายของพระนางปารวาตี  ได้แนะนำพระนางว่าแม้พระนางจะมีนนทิ  (Nandi)  ภฤิงคิ   (Bhringi)  และบริวารอื่น  ๆ  ของศิวะแล้วแต่ถ้าพระนางจะมีคนรับใช้ของพระนางเองก็จะดียิ่งขึ้น …

เปิดประวัติ พระแม่กาลี

เปิดประวัติ พระแม่กาลี

เปิดประวัติ พระแม่กาลี เปิดประวัติ พระแม่กาลี ทำไมชื่อนี้ มีเเต่คนกลัว ก่อนที่จะไปรู้จักในด้านอื่น ๆ อย่างเเรกที่ต้องรู้ ก็คือที่มาหรือกำเนิดของเจ้าเเม่กาลี ตามตำนานปุราณะ ของอินเดีย ที่ให้ข้อมูลไว้ กล่าวว่า เจ้าแม่กาลีเป็นภาคหนึ่ง ของพระอุมาเทวี เป็นชายาของพระศิวะ มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ เปิดประวัติ พระแม่กาลีทำไมชื่อนี้ มีเเต่คนกลัว ก่อนที่จะไปรู้จักในด้านอื่น ๆ อย่างเเรกที่ต้องรู้ ก็คือที่มาหรือกำเนิดของเจ้าเเม่กาลี ตามตำนานปุราณะ ของอินเดีย ที่ให้ข้อมูลไว้ กล่าวว่า เจ้าแม่กาลีเป็นภาคหนึ่ง ของพระอุมาเทวี เป็นชายาของพระศิวะ มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ สาเหตุ ที่ต้องแบ่งภาคเป็นเจ้าแม่กาลี โดยจุดประสงค์ ที่พระเเม่อุมา แบ่งภาคมาเป็นเจ้าเเม่กาลี ก็เพื่อปราบ มาธุอสูร  ซึ่งอสูรตนนี้ก็ไม่ธรรมดา เพราะเฝ้าบำเพ็ญตบะ เป็นเวลานาน จนได้รับพรจากพระพรหมให้มีชีวิตที่ยืนยาว ถ้าหากถูกทำร้าย…